ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР


Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Замовників, а беззастережне прийняття умов якого вважається акцептуванням цієї оферти Замовником. У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, подання заявки/ авторизація на веб-сайті https://tips4hips.com (надалі - сайт) є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення публічного договору (надалі - «договір») на умовах викладених нижче по тексту.

Даний публічний договір адресований всім фізичним особам, що досягли 18 (вісімнадцяти) років та у яких наявна повна дієздатність згідно законодавства України та законодавства країни, громадянином якої вони є або де постійно проживають (надалі - «Замовник») та бажають скористатися послугами Виконавця, а також мають технічну можливість одержання таких послуг.

Фізична особа — підприємець Торгонська Юлія Миколаївна, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 06 липня 2012 року, 206 690 000 000 027 834, реєстраційний номер облікової картки платника податків — 3 199 117 064 здійснює свою діяльність на сайті під псевдонімом Юлія Фарід, надалі по тексту «Виконавець» пропонує Замовнику отримати послуги, передбачені цим Договором.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ
1.1. Акцепт — надання Замовником повної, безумовної та беззастережної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
1.2. Матеріали курсу «МІЙ ТАНЦЮВАЛЬНИЙ ПРОРИВ «TIPS4HIPS» або матеріали або курс — відеолекції та відеоуроки, промови, презентації, що містять інформаційно-консультаційний характер, відомості та об'єднані в спільну тематику, яка передбачає можливість навчання танцю (так званому східному танцю або танцю живота), які розміщатимуться на сайті в особистому кабінеті Замовника в закритому доступі.
1.3. Кабінет або особистий кабінет— розділ на сайті, доступ до якого має Замовник, що авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів доступу до кабінету (персональне посилання та пароль), в якому будуть розміщуватися матеріали.
1.4. Оферта — пропозиція Виконавця, розміщена в мережі Інтернет на сайті та адресована необмеженому колу фізичних або юридичних осіб, приєднання до договору.
1.5. Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
1.6. Послуги — це доступ до матеріалів та надання інших послуг, що передбачені даним договором.
1.7. Публічний договір — договір, в якому Виконавець взяв на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться на умовах визначених даним договором.
1.8. Тарифи або ціна послуг або ціна — платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання певного об'єму послуг для Виконавця
1.9. Реквізити Виконавця — фізична особа — підприємець Торгонська Юлія Миколаївна, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 06 липня 2012 року, 206 690 000 000 027 834, реєстраційний номер облікової картки платника податків — 3 199 117 064, банківські реквізити: рахунок UA 26 009 052 713 244, банк ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, код ЄДРПУ 3 199 117 064, Печерська філія, МФО 305299, електронна пошта (e-mail) hello@tips4hips.com.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. На підставі та умовах, визначених даним Договором, Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає Послуги з доступом до матеріалів, що розміщуються на сайті в особистому кабінеті лише після здійснення Замовником оплати на рахунок Виконавця та авторизації сайті.
2.2. Термін дії умов даного Договору не обмежений. Будь-яка зі Сторін може його достроково розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.
2.3. Всі зміни й доповнення до даного Договору розміщуються на сайті та набирають чинності через 10 днів з дати їх опублікування на сайт, якщо інше не встановлено в змінах та доповненнях.
2.4. Всі умови даного Договору є обов’язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугою Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не погоджується з умовами Договору, він не має права користуватися послугами Виконавця.
2.5. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір або з новими тарифами на послуги, Замовник зобов’язується припинити користування Послугами без повернення коштів Виконавцем.
2.6. Акцептом цього Договору Замовником (укладання Договору між Замовником та Виконавцем) є факт авторизації Замовника в особистому кабінеті та оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначених цим Договором (зарахування коштів на рахунок Виконавця);
2.7. Відповідно до умов даного Договору, Виконавець бере на себе зобов’язання протягом його терміну дії надати Послуги шляхом надання доступу до матеріалів на сайті згідно таких пакетів:
2.7.1. Пакет «БАЗОВИЙ» курсу «МІЙ ТАНЦЮВАЛЬНИЙ ПРОРИВ» включає надання послуг з доступу до матеріалів, а саме відеоуроків з навчання танців загальною тривалістю не менше 20 хвилин, що складається з 48 окремих відеоуроків. Доступ до відеоуроків надається протягом 125 календарних днів з дати акцептування Замовником Договору.
2.7.2. Пакет «БАЗОВИЙ ПЛЮС» курсу «МІЙ ТАНЦЮВАЛЬНИЙ ПРОРИВ» включає надання послуг з доступу до матеріалів, а саме відеоуроків з навчання танців загальною тривалістю не менше 20 хвилин, що складається з 48 окремих відеоуроків. Доступ до відеоуроків надається протягом 125 календарних днів з дати акцептування Замовником Договору. Також Виконавець особисто або з залученням третіх осіб зобов’язується надати консультації Виконавцю.
2.7.3. Пакет «ПРЕМІУМ» до курсу «МІЙ ТАНЦЮВАЛЬНИЙ ПРОРИВ» включає надання послуг з доступу до матеріалів, а саме відеоуроків з навчання танців загальною тривалістю не менше 20 хвилин, що складається з 48 окремих відеоуроків.Доступ до відеоуроків надається протягом 125 календарних днів з дати акцептування Замовником Договору та Замовник надає послуги Виконавцю з проведення 2 (двох) індивідуальних занять засобами дистанційного зв’язку тривалістю кожен не більше 45 (сорока п’яти) хвилин.
3. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Виконавець зобов’язаний:
3.1.1. Своєчасно, в повному надавати Замовнику Послуги, визначені цим Договором.
3.1.2. У разі неможливості виконання своїх зобов’язань відповідно до умов цього Договору, своєчасно повідомити Замовника про таке, а також вчинити відповідні дії щодо усуненні перешкод для виконання зобов’язань по цьому Договору.
3.1.3. Публікувати на -сайті інформацію про зміну: місця, часу, тривалості, структури Послуг, інших умов їх надання, в тому числі, про зміну банківських реквізитів.

3.2. Виконавець має право:
3.2.1. Залучати до виконання своїх зобов’язань за Договором третіх осіб, при цьому залишаючись відповідальним перед Замовником за результати їх роботи як за свої власні без письмового узгодження такого залучення.
3.2.2. Отримувати від Замовника оплату своїх послуг відповідно до умов Договору.
3.2.3. Не надавати Послуги або припинити їх надання Замовникові у разі порушення ним вимог, передбачених цим Договором (у тому числі термінів оплати Послуг), а також в інших випадках, встановлених законодавством України.
3.2.4. Відмовити в наданні послуг Замовнику без пояснення причин, повернувши йому сплачені кошти у розмірі, що пропорційно дорівнює ненаданим Послугам.
3.2.5. Інформувати Замовника про акції та інші новини, шляхом направлення електронних листів на адресу Замовника, зазначену при реєстрації/авторизації на сайті.
3.2.6. Виконавець має право в будь-який час на свій розсуд маж право змінювати матеріали (їх зміст, кількість, найменування і вид матеріалів, дату і час виконання відповідних майстер-класів, вебінарів тощо). Інформація про такі зміни публікується на сайті безпосередньо до початку відповідного вебінару, майстер-класу тощо.
3.2.7. Інші права відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.
3.3. Замовник зобов’язаний:
3.3.1. Вчасно та в повному обсязі проводити розрахунки з Виконавцем за Послуги відповідно до умов Договору.
3.3.2. Користуватися Послугами відповідно до умов викладених в даному Договорі.
3.3.3. Контролювати зміну та/або оновлення інформації, опублікованої на веб-сайті Виконавця.
3.3.4. Дотримуватися регламенту, порядку та вимог при отриманні Послуг, встановлених Виконавцем.
3.3.5. Не розголошувати третім особам інформацію про інших Замовників, отриману в період надання Послуг, а також про методики занять та будь-яку іншу конфіденційну інформацію.
3.3.6. Утриматись від поведінки, яка принижує честь, гідність, ділову репутацію Виконавця та інших осіб. Під поширенням відомостей, що принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця слід розуміти опублікування їх у пресі, передачу по радіо, телебаченню, з використанням інших засобів масової інформації, в тому числі соціальних мережах, викладення в характеристиках, заявах, листах, адресованих іншим особам, повідомлення в публічних виступах, а також в іншій формі невизначеному числу осіб або хоча б одній людині. Поширенням відомостей також є вивішування (демонстрація) в громадських місцях плакатів, лозунгів, інших творів, а так само розповсюдження серед людей листівок, що за своїм змістом або формою ганьблять честь, гідність або ділову репутацію громадянина або організації.
3.3.7. Надавати всю необхідну інформацію для виконання Виконавцем своїх зобов’язань за Договором, в тому числі, доступ до персональних даних.
3.3.8. Отримати рекомендації від медичних працівників щодо можливості займатися танцями.
3.4. Замовник має право:
3.4.1. Вимагати від Виконавця надання Послуг своєчасно та відповідно до умов цього Договору.
3.4.2. Отримувати необхідну і достовірну інформацію про Послуги Виконавця та порядок їх надання.
3.4.3. Оформити замовлення Послуг, зазначених у відповідному розділі веб-сайту Виконавця.
3.4.4. Інші права відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.
4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ РОЗРАХУНКІВ
4.1. Замовник здійснює оплату Послуги за тарифами, які встановлюються Виконавцем:
4.1.1. За надання послуг, перелік яких передбачений в пакеті «БАЗОВИЙ» курсу «МІЙ ТАНЦЮВАЛЬНИЙ ПРОРИВ» — 4470 грн., що еквівалентно 149 доларам США згідно середньозваженого курсу на міжбанківському ринку української гривні до долару США, що встановлений Національним Банком України на 25 серпня 2020 року та розміщується на сайті www.bank.gov.ua.
4.1.2. За надання послуг, перелік яких передбачений в пакеті «БАЗОВИЙ ПЛЮС» курсу «МІЙ ТАНЦЮВАЛЬНИЙ ПРОРИВ» — 6870 грн., що еквівалентно 229 доларам США згідно середньозваженого курсу на міжбанківському ринку української гривні до долару США, що встановлений Національним Банком України на 25 серпня 2020 року та розміщується на сайті www.bank.gov.ua.
4.1.3. За надання послуг, перелік яких передбачений в пакеті «ПРЕМІУМ» до курсу «МІЙ ТАНЦЮВАЛЬНИЙ ПРОРИВ» — 11 970 грн., що еквівалентно 399 доларам США згідно середньозваженого курсу на міжбанківському ринку української гривні до долару США, що встановлений Національним Банком України на 25 серпня 2020 року та розміщується на сайті www.bank.gov.ua.
4.2. При цьому вартість Послуг змінюється у випадку, якщо середньозважений курс на міжбанківському ринку української гривні до долару США, який відображений на офіційному сайті Національного банку України: www.bank.gov.ua на дату оплати Послуг буде змінено більше ніж на 3 (Три) % (Відсотки) на дату здійснення оплати Замовником. У такому випадку оплата здійснюється в українських гривнях відповідно до середньозваженого курсу на міжбанківському ринку української гривні до долару США, який відображений на офіційному сайті Національного банку України: www.bank.gov.ua на дату здійснення платежу.
4.3. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом 100% передплати на рахунок Виконавця у спосіб, який обирає Виконавець на власний розсуд, що запропоновані Замовником.
4.4. Датою належного виконання Замовником зобов’язань в частині оплати Послуг (дата платежу) вважатиметься дата зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.
4.5. Банківські витрати та комісії, які нараховуються при перерахуванні коштів Замовником та комісію третіх банків та інші платежі пов’язані з зарахування коштів на рахунок Виконавця сплачує Замовник.
4.6. У разі невикористання (або неможливості використання) Замовником сплачених Послуг Виконавця, такі Послуги не надаються повторно, не відшкодовуються в грошовому виразі та не передаються третім особам.
4.7. При оплаті послуг на Сайті, Замовник з кабінету автоматично перенаправляється на сторінку системи прийому платежів для внесення оплати. Платежі приймаються з використанням платіжних систем, зазначених на сайті.
4.8. Оплата послуг може бути здійснена банківською картою Visa, MasterCard, Maestro.
4.9. Після підтвердження обраної Послуги відкривається захищене вікно з платіжної сторінкою, де необхідно ввести дані Вашої банківської карти. Для додаткової аутентифікації власника картки використовується протокол 3D Secure. У випадку підтримки банком даної технології, відбудеться перенаправлення на сервер банку для додаткової ідентифікації. Інформацію про правила і методи додаткової ідентифікації Замовнику необхідно уточнити в Банку, що видав банківську карту.
4.10. Процессінговий центр ____ захищає і обробляє дані банківської картки по стандарту безпеки PCI DSS.
4.11. Передача інформації в платіжний шлюз відбувається із застосуванням технології шифрування SSL. Подальша передача інформації відбувається за закритими банківським мережах, у яких найвищий рівень надійності. _____ не транслює дані карти Виконавцю або іншим третім особам. Для додаткової аутентифікації власника картки використовується протокол 3D Secure.
4.12. Замовник має право відмовитися від отримання Послуг та розірвати даний Договір шляхом надіслання повідомлення на електронну адресу: _________ протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дати виконанням ним грошових зобов’язань згідно даного Договору. У цьому випадку Виконавець повертає кошти за вирахуванням можливих банківських витрат та комісій, інших платежів, які нараховуються при поверненні коштів Виконавцем протягом 90 (дев'яносто) календарних днів з дати отримання Виконавцем повідомлення. При цьому доступ до матеріалів припиняється протягом 1 (одного) дня з дати отримання повідомлення від Замовника.
5. ПОРЯДОК І УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
5.1. Надання Послуг починається протягом 5 днів з дати виконання Замовником грошових зобов’язань.
5.2. Фактом початку надання Послуг Виконавцем є розміщення будь-якого матеріалу в особистому кабінеті .
5.3. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник може з’ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними в реквізитах Виконавця.
5.4. Факт отримання Послуг Замовником підтверджується отриманням доступу до матеріалів.
5.5. Через 120 (сто двадцять) календарних днів Виконавець надсилає Замовнику умови виконання практичного заняття, в тому числі у формі підготовки танцювального номеру відповідно до вимог встановленим для перевірки Замовником засвоєної інформації, наданої в відеолекції, вебінарі і / або майстер-класі. Позитивним результатом практичного завдання є видача Замовнику сертифікату про проходження самонавчання за допомогою вивчення курсу із зазначенням тематики, а також імені та прізвища Замовника, відповідно до даних з кабінету.
5.6. Доступ надається на термін до 01 (одного) року, починаючи з дати його відкриття. У той же час Виконавець має право за заявою Замовника, і при наявності технічної можливості, відновити надання останньому доступу до особистого кабінету і доданого курсу .
5.7. Здійснювати консультаційну підтримку Замовника з питань роботи сайту по робочих днях з 10:00 до 15:00 протягом усього терміну дії цього Договору. Всі питання щодо підтримки направляються на електронну адресу: hello@tips4hips.com.
5.8. Здійснювати інформаційну підтримку Замовника з питань, пов’язаних з Курсом, роботою сайту протягом всього терміну дії цього Договору, шляхом проведення консультацій у відповідь на запит Замовника, відправлений з використанням відповідної форми зворотного зв’язку, розташованої в Особистому кабінеті, в порядку, зазначеному в цьому Договорі.
6. 2. У разі виявлення помилок / недоробок в технологічній частині сайту, допущених Виконавцем, або з вини Виконавця, своїми силами і за свій рахунок усунути виявлені помилки / недоробки.
7. ТЕРМІН ДІЇ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ
7.1. Термін дії умов даного Договору не обмежений. Будь-яка зі Сторін може його достроково розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.
7.2. Всі зміни й доповнення до даного Договору розміщуються на сайті та набирають чинності через 10 днів з дати їх опублікування на сайт, якщо інше не встановлено в змінах та доповненнях.
7.3. Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, письмово повідомивши Замовника не менше, ніж за 1 (один) день до передбачуваної дати відмови від виконання Договору.
7.4. Припинення дії даного Договору не звільняє Замовника від відповідальності за порушення умов даного Договору, що мали місце під час його терміну дії.
7.5. Для відмови від отримання послуг Замовнику достатньо не здійснювати оплату за такі послуги.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та нормами чинного законодавства України.
8.2. У разі, якщо невиконання або неналежне виконання умов даного Договору однією із його Сторін призвело до завдання збитків іншій Стороні, винна Сторона зобов’язана відшкодувати такі збитки у повному обсязі.
8.3. Відшкодування завданих збитків не звільняє винну Сторону від зобов’язань належним чином виконувати умови даного Договору.
8.4. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, регулюються шляхом переговорів між Сторонами.
8.5. Якщо будь-який спір неможливо вирішити шляхом переговорів, такий спір підлягає розгляду в судовому порядку, за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, відповідно до чинного законодавства України.
8.6. У разі виявлення факту плагіату, копіювання матеріалів, їх фрагментів та/або несанкціонованого використання, розповсюдження Замовником матеріалів вебінару, Замовник несе відповідальність відповідно до умов цього Договору та норм чинного законодавства України.
8.7. Виконавець не несе відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця, а саме — настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та/або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) зі сторони Замовника, та/або настання форс-мажорних обставин.
9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося унаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Під обставинами непереборної сили розуміються такі, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і, які не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокади, пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.
9.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 (п'яти) днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставин непереборної сили Сторона, яка знаходилась під їх дією, повідомляє про таке припинення іншу Сторону протягом 5 (п'яти) днів з моменту закінчення дії обставин непереборної сили, або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставин непереборної сили.
9.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна зі Сторін має право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором і, в такому разі, жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.
10. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
10.1. Даний Договір укладений при повному розумінні його умов та термінології, що в ньому використовується та, відповідає дійсним намірам Сторін в частині правових зобов’язань, що на них покладаються.
10.2. Договір та інші документи, що розміщені на сайті складають єдиний договір між Виконавцем і Замовником.
10.3. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні замовлення Послуг. Виключно Замовник несе відповідальність за достовірність інформації, вказаної при оформленні такого замовлення.
10.4. Вся інформація, пов’язана з виконанням цього Договору, є конфіденційною.
10.5. Замовнику надається право на використання Послуг Виконавця за цим Договором виключно у своїй внутрішній діяльності без права їх відчуження або передачі будь-яким способом на користь третіх осіб.
10.6. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.
10.7. З питань, не передбачених умовами цього Договором, Сторони керуються положеннями чинного законодавства України.
10.8. Авторами курсу «МІЙ ТАНЦЮВАЛЬНИЙ ПРОРИВ «TIPS4HIPS» є Секелик Юлія Володимирівна та Торгонська Юлія Миколаївна та відповідно їм належать права інтелектуальної власності, які складаються з особистих немайнових прав інтелектуальної власності та майнових прав інтелектуальної власності.
10.9. Всі матеріали являють собою об'єкти інтелектуальної власності, права на які належать Секелик Юлії Володимирівні та Торгонській Юлії Миколаївні.
10.10. Жодні права на інтелектуальної власності на матеріали не переходять до Замовника.
11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА ПОРЯДОК ЇХ ОБРОБКИ
11.1. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних, тобто на вчинення наступних дій по відношенню до персональних даних Замовника: збирання, систематизації, внесення в бази даних Виконавця, в тому числі в електронні, накопичення, зберігання, уточнення, а також на подальше використання і розповсюдження Виконавцем персональних даних у відповідності із положеннями Закону України «Про захист персональних даних».
11.2. Збирання персональних даних є складовою процесу їх обробки, що передбачає дії з підбору, впорядкування відомостей про Замовника та внесення їх до бази персональних даних.
11.3. Поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про Виконавця з баз персональних даних за згодою суб`єкта персональних даних.
11.4. Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних (Виконавця) або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, передбачених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
11.5. Персональні дані в базах персональних даних знищуються в порядку, встановленому відповідно до вимог законодавства України.

e-mail: hello@tips4hips.com